ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN: StarCabin B.V. en StarCabin BouwUnits B.V.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker : StarCabin B.V. en StarCabin BouwUnits B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper, verhuurder;
Opdrachtgever : de wederpartij van gebruiker, koper, huurder;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever;
Het werk : het totaal van de tussen de gebruiker en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door gebruiker geleverde materialen.

ALGEMENE BEPALINGEN TERZAKE KOOP EN HUUR

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en opdrachtgever strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker prevaleren.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. Eerstgenoemde persoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de gebruiker lijdt in het geval van onbevoegdheid is gebleken.

3.2 Levertijden in offertes van gebruiker zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers-, verpakkings- en (de)montage kosten.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Wordt de offerte niet aanvaard, dan is gebruiker gerechtigd de kosten, gemoeid met het vervaardigen daarvan, aan degene op wiens verzoek hij de offerte heeft uitgebracht in rekening te brengen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst.

4.1 Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, waarvoor opdrachtgever zal zorgdragen, voor aanvang van het werk zijn verleend.

4.2 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

4.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

4.7 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.

4.8 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.9 Opdrachtgever zorgt ervoor dat gebruiker tijdig kan beschikken over:

– het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
– voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
– aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting en water;
– tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen. Mocht het voor opdrachtgever niet mogelijk zijn om dergelijke tekeningen aan te leveren dan komen de kosten voor het opsporen van kabels, buizen en leidingen voor rekening van opdrachtgever;
– veiligheidsmensen c.q. veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden op de bouwplaats.

4.10 De benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever. De eventueel aan te brengen nutsvoorzieningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.11 Opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, op verzoek van gebruiker, opslagruimte voor materieel en materialen ter beschikking te stellen.

4.12 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering, oplevering

5.1 Levering van installaties en materialen geschiedt op de locatie waar gebruiker het werk zal uitvoeren, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Indien gebruiker gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

5.3 Indien gebruiker een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

5.4 Gebruiker is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd deelopleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Transport/Risico

6.1 Indien en voorzover gebruiker het transport, verzending, verpakking of (de)montage op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt opdrachtgever alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. De kosten van transport, verzending, verpakking en (de)montage komen steeds geheel voor rekening van opdrachtgever.

6.2 Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

ALGEMENE BEPALINGEN VAN HUUR EN VERHUUR

Artikel 7 De huurperiode en betalingen

7.1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van teruglevering. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden terug geleverd.

7.2 Wanneer het verhuurde om welke reden dan ook binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt terug geleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.

7.3 De huur van het verhuurde wordt na ommekomst van de overeengekomen huurperiode stilzwijgend verlengd telkens voor de duur van een kalendermaand, waarbij deze kan worden opgezegd tegen het einde van deze maand, met inachtneming van de in art. 7.6 genoemde opzegtermijn.

7.4 Indien het gehuurde door welke oorzaak dan ook niet op de overeengekomen datum van aflevering door huurder in gebruik wordt genomen, dan wel verhuurder niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde in gebruik neemt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft.

7.5 Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen.

7.6 Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen voor stand-alone units en 1 maand voor gebouwen.

Artikel 8 Beschikbaarstelling

8.1 Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande Nederlandse wettelijke voorschriften.

8.2 De verhuurder verzorgt te allen tijde het transport. De huurder dient ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming goed en tijdig bereikbaar is voor vrachtauto’s en andere te gebruiken transportmiddelen, verhuurder en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van bestemming te betreden en het gehuurde daar te lossen.

8.3 Huurder dient het gehuurde bij ontvangst terstond te inspecteren op gebreken en/of schade. Eventuele gebreken of schaden dienen op straffe van verval van bevoegdheid daartoe binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk gemeld te worden bij verhuurder. Het gehuurde wordt geacht schoon, in goede staat en zonder schaden en/of gebreken ter beschikking te zijn gesteld, behoudens die gebreken en/of schaden die binnen de vervaltermijn op de voorgeschreven wijze zijn gemeld.

Artikel 9 Risico

9.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico wegens schade of geheel teniet gaan – inclusief transportrisico – van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht.

Artikel 10 Gebruik

10.1 Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging. Het gehuurde mag in geen geval worden gebruikt als woonruimte, dan wel als bedrijfsruimte als bedoeld in art. 7:290 of 7:230a BW.

10.2 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.

10.3 Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van verhuurder; alle overige kosten, waaronder begrepen kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van huurder.

10.4 In het geval aan het gehuurde een gebrek ontstaat, dient dit gebrek terstond aan verhuurder schriftelijk gemeld te worden gemeld.

10.5 Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren.

Artikel 11 Teruglevering

11.1 Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde zaken en eventueel bijbehorend materiaal tijdens kantooruren in oorspronkelijke goede staat, zonder gebreken en/of schaden en in gereinigde staat compleet op te leveren op het overeengekomen adres.

11.2 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum terug levert, heeft verhuurder het recht zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter het gehuurde, waar deze zich ook bevindt, onverwijld weer tot zich te (doen) nemen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van huurder.

12.2 Verhuurder sluit in afwijking van art. 7:208 BW haar aansprakelijkheid ter zake van iedere tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst uit. Hieronder wordt uitdrukkelijk begrepen eventuele gevolgschade of omzetderving aan de zijde van huurder, dan wel derden. Voor zover op verhuurder evenwel aansprakelijkheid zou komen te rusten, is die aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert.

12.3 Op straffe van verval van het recht daartoe dient huurder rechtsvorderingen gebaseerd op tekort schieten in nakoming van de overeenkomst in de ruimste zin van het woord zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen zes maanden nadat de overeenkomst is geëindigd aanhangig te maken bij de bevoegde rechter.

12.4 Huurder verplicht zich het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verhuurder ter inzage te geven.

Artikel 13 Betaling

13.1 Gedurende de huurperiode dient de huur per maand vooruit te worden voldaan.

13.2 De eerste maand wordt de huur van de lopende maand plus een maand vooruit gefactureerd. Tevens dient deze eerste maand eenmalig een (voorschot)bedrag te worden voldaan voor de transportkosten, de plaatsing en het terughalen van het gehuurde en montage- en demontagekosten. Afrekening van de kosten bij verwijdering geschiedt op basis van de dan werkelijk gemaakte kosten.

13.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

13.4 Huurder komt geen recht toe betalingen op te schorten, te verminderen of te verrekenen met andere vorderingen. Het bepaalde in art. 7:207 BW wordt eveneens uitgesloten.

13.5 Telkens als een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag wordt voldaan, is huurder gehouden de door verhuurder te maken kosten wegens buitengerechtelijke incassowerkzaamheden te vergoeden; deze kosten worden gefixeerd op 15 % van het opeisbare bedrag.

13.6 Telkens als een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag wordt voldaan, verbeurt huurder aan verhuurder van rechtswege per kalendermaand vanaf die dag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als volle maand geldt, met een minimum van € 300,00 per maand, onverminderd het recht van verhuurder daarnaast de wettelijke rente en eventuele verdere schade te vorderen.

13.7 In het geval huurder niet binnen twee weken na factuurdatum de juistheid van de factuur schriftelijk betwist, komt tussen partijen vast te staan dat de factuur overeenstemt met hetgeen tussen partijen is overeengekomen en dat verhuurder haar verplichtingen tijdig en op de juiste wijze heeft nageleefd, behoudens door huurder te leveren tegenbewijs.

Artikel 14 Ontbinding

14.1 Huurder is gehouden verhuurder te vergoeden alle kosten, schade en rente die het gevolg zijn van een tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst. Tot die kosten en schade worden eveneens gerekend de verschuldigde huurprijs en omzetbelasting over de overeengekomen resterende huurtermijn, en de te maken kosten ter incasso van de schade in en buiten rechte.

ALGEMENE BEPALINGEN VAN KOOP EN VERKOOP

Artikel 15 Onderzoek, reclames

15.1 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van levering terstond te (doen) onderzoeken.

15.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren op straffe van verval binnen 8 werkdagen na oplevering c.q. levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet-zichtbare tekorten behoren binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering schriftelijk te worden gemeld.

15.3 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van gebruiker juist zijn, zal gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken.

15.4 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien opdrachtgever het door gebruiker aangelegde, uitgevoerde, gebouwde of geleverde in gebruik heeft genomen komt het recht tot het instellen van rechtsvorderingen die rechtstreeks of indirect betrekking hebben op ondeugdelijkheid van de overeengekomen zaak te vervallen. De zaak wordt geacht deugdelijk te zijn geleverd.

Artikel 16 Monsters en modellen

16.1 Eventuele aan koper getoonde monsters, modellen of afbeeldingen, dan wel aan de koper gemelde maatvoeringen gelden slechts als aanduiding van de zaak, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 17 Wijziging van de overeenkomst

17.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

17.2 Indien gebruiker voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen, modellen e.d. moet maken, zal gebruiker de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever extra in rekening brengen.

17.3 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de overeengekomen prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd.

17.4 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

17.5 Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en die bestemd zijn voor:

– het aanschaffen van bouwstoffen en/of materialen,
– het aanschaffen van bouwstoffen en verwerken daarvan,
– het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeldt waarop deze betrekking heeft.

Artikel 18 Betaling

18.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

18.2 Betaling van gekochte units/cabins dient te geschieden 50% bij opdracht en 50% uiterlijk bij levering.

18.3 In het geval opdrachtgever niet binnen twee weken na factuurdatum de juistheid van de factuur schriftelijk betwist, komt vast te staan dat de factuur overeenstemt met hetgeen tussen partijen is overeengekomen, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

18.4 Opdrachtgever komt geen recht toe betalingen op te schorten, te verminderen of te verrekenen met andere vorderingen.

18.5 Telkens als een uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag wordt voldaan, is opdrachtgever gehouden de door gebruiker te maken kosten wegens buitengerechtelijke incassowerkzaamheden te vergoeden; deze kosten worden gefixeerd op 15 % van het aldus verschuldigde.

18.6 Telkens als een uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag wordt voldaan, verbeurt opdrachtgever aan gebruiker een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als volle maand geldt, met een minimum van € 300,00 per maand, onverminderd het recht van gebruiker naast deze boete de door haar geleden schade geheel op te vorderen.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

19.1 Alle door gebruiker geleverde installaties, materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van gebruiker totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

19.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

19.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

19.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

19.5 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 20 Garantie

20.1 Indien schriftelijk overeengekomen garandeert gebruiker dat de te leveren zaken vrij zijn van gebreken en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

20.2 Op de koop van gebruikte units/cabins verleent gebruiker geen enkele vorm van garantie. Deze units/cabins worden geleverd overeenkomst de toestand waarin deze bij aankoop zich bevinden, met inbegrip van eventuele zichtbare en/of onzichtbare gebreken.

20.3 De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 jaar na levering voor nieuw te leveren units. Voor occasion units/cabins gelden geen garantie.

20.4 Indien de te leveren zaken en materialen niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

20.5 De genoemde garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

20.6 Indien door gebruiker garantie is verstrekt op een zaak die door een derde is geproduceerd, is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde wordt gegeven.

20.7 Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze komen voor rekening van opdrachtgever.

20.8 Garantie op een uitgevoerd werk is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

20.9 Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 21 Risico-overgang

21.1 Het risico van verlies of beschadiging van de aangevoerde installaties, materialen, grondstoffen en andere zaken gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze zaken aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 22 Annuleren

22.1 Een overeenkomst die tot stand is gekomen kan niet herroepen of geannuleerd worden, behoudens in het geval opdrachtgever de door opdrachtnemer geleden en nog te lijden schade terstond vergoedt, welke schade wordt als minimum wordt gefixeerd op 10 % van de orderprijs (inclusief BTW), onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst. Eerst na aanvaarding door gebruiker houdt de overeenkomst op te bestaan.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

23.1 Gebruiker aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor de directe schade als gevolg van het niet-naleven van haar garantiebepalingen. Die schade kan niet eerder ontstaan dan nadat gebruiker tijdig en schriftelijk van het niet-naleven op de hoogte is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven dit verzuim alsnog correct te herstellen.

23.2 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de door hem geleverde en verrichte werkzaamheden buiten Nederland.

23.3 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven of geleverde constructies, werkwijzen, bouwstoffen of hulpmiddelen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

23.4 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

23.5 Gebruiker is nimmer en op geen enkele grondslag aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen zogeheten gevolgschade, gederfde omzet- of winst, gemiste besparingen, gemiste opdrachten en/of schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 24 Intellectuele eigendom en auteursrechten

24.1 De in het kader van de overeenkomst eventueel door gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, stalen en modellen, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE OPDRACHTEN VAN STARCABIN B.V. en STARCABIN BOUWUNITS B.V. AAN DERDEN

Artikel 25

In deze bijzondere bepalingen worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Gebruiker : StarCabin B.V. en StarCabin BouwUnits B.V. opdrachtgever, gebruiker van de bijzondere bepalingen;
Aannemer : de wederpartij van gebruiker;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en de aannemer.

25.1 Aannemer dient gebruiker op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers, die door aannemer in het kader van de uitvoering van het door gebruiker opgedragen werk zijn aangewezen of zullen worden aangewezen.

25.2 Aannemer zal gebruiker steeds op eerste verzoek de loonstaten van de werknemers ter inzage verstrekken, alsmede gebruiker schriftelijk informeren waar, wanneer en op welke tijden de werknemers werkzaam zijn.

25.3 Aannemer staat jegens gebruiker in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de wet ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers.

25.4 Aannemer is verplicht gebruiker op eerste verzoek schriftelijk de navolgende gegevens te verstrekken:

– de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij aannemer is ingeschreven;
– een geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging;
– het loonbelastingnummer van aannemer.

25.5 Aannemer is verplicht aan gebruiker op diens eerste verzoek een verklaring te overleggen inzake betalingen aan de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake de afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) vastgestelde richtlijnen.

25.6 Aannemer dient een voldoende administratie te voeren met betrekking tot de betalingen aan de bedrijfsvereniging en ontvanger der directe belastingen betreffende gemelde werknemers.

25.7 Gebruiker heeft steeds het recht de door aannemer ter zake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door haar aan aannemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens aannemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen.

25.8 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is aannemer op eerste verzoek van gebruiker verplicht ter zake het opgedragen werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. Gebruiker zal dan het recht hebben het gedeelte van de door haar aan aannemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt voor gebruiker tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang aannemer gebruiker nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis heeft gesteld, zal gebruiker gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden.

25.9 Aannemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te laten uitvoeren dan na van gebruiker verkregen schriftelijke goedkeuring.

25.10 Ingeval aannemer enig deel van de overeenkomst door een derde laat uitvoeren, zal hij dit doen als gevolg van een overeenkomst waarin mutatis mutandis de leden 1 t/m 11 van dit artikel zijn opgenomen.

25.11 Ingeval van niet nakoming van de door aannemer van één van deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurt aannemer aan gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete ten belopen van 10% van de tussen gebruiker en aannemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van gebruiker om bovendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 26 Geschillen

26.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.

Artikel 27 Toepasselijk recht

27.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever c.q. een aannemer is Nederlands recht van toepassing.